Kérdése van? Hívjon minket! +36307173173

Visszaküldési szabályzat

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül a vevőnek indoklás nélkül joga van elállni vásárlási szándékától. A vásárló az elállási jogát a megrendelést követően a termék megérkezésének az idejéig is gyakorolhatja. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. A igazlaptop.hu kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Továbbá követelhetjük a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatásra nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia, kivéve ha ezt mi átvállaljuk. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a igazlaptop.hu kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat és a szállítási költséget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére. A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

Szavatosság

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az igazlaptop.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az igazlaptop.hu
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.

3. Jótállás

Jótállás nem terjed ki a szoftveres hibákra, és az akkumulátorra.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az ÁSZF szerint az igazlaptop.hu jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Nem érvényesíthető a jótállási és az elállási igény használt termék esetén, amennyiben:
- A vásárló maga szedi szét a megrendelt laptopot, asztali gépet.
- A készüléket, vagy annak hátlapját lezáró jótállási matrica sérül.
- A készüléket nem rendeltetésszerű használatból eredő károk érték.
- A készüléket szakszerűtlen tárolásból vagy szállításból eredő károk érték.
- A készüléket rongálásból, szándékos károkozásból eredő károk érték.
- A készüléket folyadék kár érte.
- A készüléket töréses kár érte.
- A készüléket külső behatások, például: hálózati túlfeszültség megengedettnél nagyobb ingadozása, vagy egyéb elemi kár érte.

Használt termék esetében ha, a vásárlónak nem felel meg az eszköz esztétikai állapota azt köteles jelezni e-mailben vagy telefonon az eladó kereskedés felé 2 naptári napon belül.

Az elállási jogot csak a termék eredeti csomagolásával tudjuk elfogadni, amiben a kereskedés kiszállította a készüléket.


Jótállási igényhez csak a jótállási jegyre van szükség a számlára nincs. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.